Privacy

PRIVACY VERKLARING VOORUIT – KINDERERGOTHERAPIE WESTFRIESLAND

1. PERSOONGGEGEVENS

Vooruit – Kinderergotherapie Westfriesland (hierna te noemen Kinderergotherapie Vooruit) verwerkt persoons- en medische gegevens over u doordat u gebruik maakt van de diensten van Kinderergotherapie Vooruit, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het aanmeldformulier op de website van Kinderergotherapie Vooruit heeft verstrekt. In onderstaande verklaring wordt er gesproken over uw gegevens. Hieronder verstaan we ook de gegevens van uw kind waarvoor u toestemming geeft.

Vooruit – Kinderergotherapie Westfriesland kan de volgende persoonsgegevens over u verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– BSN
– Geslacht
– Identiteitskaart- en/of paspoortnummer
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– IP-adres
– Verzekeringsgegevens
– Medische gegevens
– Schoollocatie en betrokkenen
– Schoolgegevens

2. GEGEVENSVERWERKING

Kinderergotherapie Vooruit verwerkt uw persoonsgegevens om telefonische of per mail contact met u op te nemen wanneer u daar om verzoekt, en/of om uw schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonische onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Kinderergotherapie Vooruit uw gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan bestaande uit ergotherapeutische dienstverlening. Voor de gegevensverwerking van het behandelproces maakt Kinderergotherapie Vooruit gebruikt van het programma Winmens van softwareleverancier Fairware. Voor meer informatie zie: www.winmens.nl.

3. BEWAARTERMIJN GEGEVENS

Kinderergotherapie Vooruit bewaart uw persoons- en medische gegevens 15 jaar na het afronden van een behandelovereenkomst. Hier is de praktijk wettelijk tot verplicht door de bewaarplicht binnen de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomsten (WGBO). Bij beëindiging van uw behandeltraject wordt het dossier gesloten. Deze kan echter alle tijden weer worden heropend. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

4. DELEN MET ANDEREN

Kinderergotherapie Vooruit verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien u daar toestemming voor gegeven heeft of dit moet voldoen aan wettelijke verplichting. De toestemming die u geeft, kunt u ieder moment intrekken.

5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, te beperken en het recht om u te verzetten tegen gegevensverwerking. Daarnaast heeft u het recht om informatie te krijgen over de verwerking van de gegevens, het recht om een overdracht van uw gegevens te krijgen en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van de gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kinderergotherapievooruit.nl. Kinderergotherapie Vooruit zal zo snel mogelijk en binnen vier weken op uw verzoek reageren.

6. E-MAIL EN ZORGMAIL

Er kan via de e-mail gecommuniceerd worden met Kinderergotherapie Vooruit. De praktijk beschikt over Zorgmail en Secure-email. Dit zijn veilige elektronische berichtendiensten waarmee Kinderergotherapie Vooruit op een veilige manier met andere zorgverleners, ouders en/of scholen kan communiceren. Voor meer informatie zie: www.zorgmail.nl.

7. WEBSITEBEZOEK

Op de website van Kinderergotherapie Vooruit worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en tijdstip van opvraging en gegeven die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en kijkgedrag op de website: www.kinderergotherapievooruit.nl. Kinderergotherapie Vooruit gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

8. BEVEILIGEN EN WEBSITE

Kinderergotherapie Vooruit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kinderergotherapie Vooruit maakt gebruik van een betrouwbaar Secure Sockets Layer (SSL) Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De website van Kinderergotherapie Vooruit is een website van www.neostrada.nl.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kindergotherapie Vooruit verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de praktijk.

9. GOOGLE ANALYTICS

Kinderergotherapie Vooruit maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Kinderergotherapie Vooruit bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Kinderergotherapie Vooruit te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kinderergotherapie Vooruit heeft hier geen invloed op. Kinderergotherapie Vooruit heeft Google geen toestemming gegeven om via Kinderergotherapie Vooruit verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

10. QUALIVIEW

Kinderergotherapie Vooruit is benieuwd naar uw ervaringen met de praktijk en de zorgverlener. Daarom neemt de praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaring bevraagd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de onafhankelijke onderzoeksorganisatie Qualizorg B.V. De online rapportagetool van Qualizorg B.V. heet Qualiview. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en de resultaten van het onderzoek worden vertrouwelijk verwerkt. Wij stellen uw deelname in het belang van het verbeteren van onze zorgverlening natuurlijk erg op prijs. Gaag vragen wij u om deel te nemen aan dit onderzoek. Hiervoor kunt u toestemming geven op het toestemmingsformulier van Vooruit – Kinderergotherapie Westfriesland.

Wanneer u toestemming geeft voor deelname aan het onderzoek, ontvangt u tijdens of na het behandeltraject een e-mail of sms van Qualiview (uit naam de Kinderergotherapie Vooruit) met een link naar online onderzoek. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 4 á 5 minuten.

Naast het verbeteren van onze dienstverlening kunnen de geanonimiseerde onderzoeksresultaten gebruikt worden voor onder andere:
– Het leveren van (beleids)informatie aan cliëntenorganisaties, overheid, beroepsgroep en toezichthouders;
– Het opstellen van keuze-ondersteunende informatie voor consumenten, bijvoorbeeld ten behoefte van keuze-informatiewebsites;
– Ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.

Qualizorg ziet erop toe dat uw gegevens worden verwerkt volgens de geleden wet- en regelgeving (waaronder, maar niet uitsluitend, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG. De informatie die u via het onderzoekt verstrekt wordt door Qualizorg gepseudonimiseerd dan wel geanonimiseerd verwerkt. Daarmee zijn de gegevens niet meer direct tot u te herleiden. Wij als praktijk en uw verzekeraar komen niet op individueel niveau te weten wat u heeft geantwoord. Uw gegevens worden alleen gedeeld met Qualizorg en niet met andere partijen.

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn. Qualizorg bewaart de anonieme of gepseudonimiseerde onderzoeksdata niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelen waarvoor ze de data heeft verkregen.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt in voorkomende gevallen aan onze praktijk vragen om de verwerking van de uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Wij streven ernaar alle rechten van betrokkenen te respecteren en zoveel als redelijkerwijs mogelijk eventuele verzoeken tot uitoefening van die rechten door betrokkenen te honoreren. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waarbinnen wij deerlijke verzoeken wel o niet hoeven te honoreren.

Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren dient Qualiview een aantal gegevens uit onze cliëntendatabase toegezonden te krijgen. Het gaat om: voorna(a)m(en), tussenvoegsels, achternaam; adres/postcode/woonplaats/land; geboortedatum/geslacht; emailadres/telefoonnummer; begindatum en einddatum verwijzing/diagnosecode/soort therapie/aantal behandelingen bij de ergotherapeut/ chronische ja of nee/code verzekeraar (UZOVI)/ verzekerdennummer en toestemming voor e-mail/sms; wettelijke vertegenwoordiger. Daarbij ontvangt Qualiview een aantal gegevens over uw zorgverlener zoals bijvoorbeeld: naam, locatiecode, of er sprake is van meerdere behandelaars, hoofdbehandelaar en laatste behandelaar. Voor meer informatie zie: www.qualiview.nl.

11. GEGEVENS PRAKTIJK

Adres: Hoofdstraat 25, 1611 AB Bovenkarspel
Telefoon: 06 57 55 64 91
Email: info@kinderergotherapievooruit.nl
Praktijkhouder: Elles Wagemaker
Inschrijvingsnummer handelregister KVK: 63550709
Kwaliteitsregister voor Paramedici nummer: 29912115490